Klauzula informacyjna (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, iż:
 1. Administratorem danych osobowych uczniów, rodziców/opiekunów prawnych jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi im. ks. Józefa Skwiruta z siedzibą w Proszówkach, 32-700 Bochnia, Proszówki 365.
 2. W szkole powołany został Inspektor Ochrony Danych Osobowych p. Marcin Wowk. Kontakt eMail'owy: iod.proszowki@grupaformat.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań oświatowych.
 4. Podstawą do przetwarzania tych danych jest:
  • Ustawa – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 996),
  • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1457).
 5. Odbiorcami danych osobowych są:
  • upoważnieni pracownicy Administratora,
  • podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego,
  • podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 6. Państwa dane nie są przekazywane do państwa trzeciego, ani do żadnej organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych przechowywane będą przez okres nauki w Szkole Podstawowej w Proszówkach oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych. Nagrania z monitoringu będą przechowywane nie dłużej niż 30 dni.
 8. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo cofnięcia zgody (tylko jeśli dane zostały pobrane na podstawie wyrażonej zgody).
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że dane osobowe jej dotyczące przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa. Nie podanie danych skutkuje brakiem możliwości wywiązania się z przepisów prawa.